Open inschrijving

Leveringsvoorwaarden open inschrijving (leveringsvoorwaarden maatwerk klik hier)
Leveringsvoorwaarden Publiek Domein en Publiek Domein Academy gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
27324319

Publiek Domein is opgenomen in  het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee vrijgesteld van BTW over haar programma’s  met open inschrijving.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtgever: opdrachtgever of deelnemer waarmee een overeenkomst wordt afgesloten betreffende deelname of opdracht tot deelname aan leergangen, trajecten, trainingen en andere vormen van opleiding met open inschrijving.
– Opleiding: leergangen, trajecten, trainingen en andere vormen van opleiding met open inschrijving van Publiek Domein.
– Intakegesprek: gesprek waarin de leerdoelen van de opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. Dit gesprek maakt deel uit van de opleiding en is een voorwaarde voor deelname.
– Startmoment van de opleiding: Wanneer programmaleider en deelnemer direct aan het einde van het intakegesprek tot deelname besluiten en dit schriftelijk dan wel per e-mail is bevestigd door Publiek Domein.
– Annuleren: Het beëindigen van de opdracht voor een opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opleiding.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Publiek Domein en opdrachtgever betreffende deelname of opdracht tot deelname aan leergangen, trajecten, trainingen en andere vormen van opleiding met open inschrijving.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Publiek Domein.
1.4 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Publiek Domein.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Publiek Domein en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier en de door Publiek Domein verzonden bevestiging (schriftelijk of per e-mail) van deelname direct na en naar aanleiding van het intakegesprek.

Artikel 3: Annulering
3.1
 De opdrachtgever heeft, voordat het intakegesprek heeft plaatsgevonden, het recht deelname aan een opleiding te annuleren per schriftelijke bevestiging.
3.2 Zij die na de intake definitief tot de opleiding zijn toegelaten (zie artikel 2 totstandkoming) en zich alsnog terugtrekken, blijven het cursusgeld verschuldigd.
3.3 Publiek Domein heeft het recht zonder opgave van redenen de opleiding te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag aan Publiek Domein.

Artikel 4: Vervanging
De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de opleiding laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Publiek Domein wordt voorgesteld en overeengekomen. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen van het intakegesprek nog mogelijk is. Vervanging na de start van de opleiding is niet meer toegestaan.

Artikel 5: Prijzen
Prijzen zijn zoals opgenomen in de schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 6: Betaling
6.1
 Publiek Domein brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen een maand voor aanvang de opleiding in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld uiterlijk 14 dagen na facturering te voldoen op de door Publiek Domein aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Publiek Domein, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2 De reis, arrangements- en of verblijfkosten bij Publiek Domein of conferentieoord alsmede literatuur in verband met deelname aan een opleiding zijn niet in het cursusgeld in begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op het inschrijvings- of aanmeldingsformulier.
6.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Publiek Domein steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Publiek Domein gerechtigd de deelname aan de opleiding onmiddellijk te weigeren.
6.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Publiek Domein alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden,waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,- excl. BTW.

Artikel 7: Opschorting en ontbinding
Publiek Domein heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een opleiding te weigeren indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 6.

Artikel 8: Vervanging
8.1
 De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander(anderen) aan het programma laten deelnemen, indien zulks aan Publiek Domein wordt voorgesteld voor de aanvangsdatum van het programma.
8.2 Publiek Domein houdt zich het recht voor, om in overleg met de opdrachtgever en onder vermelding van redenen, programmaleider of docenten te vervangen.

Artikel 9: Auteursrecht
Het auteursrecht op de door Publiek Domein uitgegeven brochures, materialen en rapporten berust bij Publiek Domein tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Publiek Domein zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1
 Publiek Domein spant zich in de gegeven opleidingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Publiek Domein heeft daarmee een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
10.2 Publiek Domein aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
10.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500,–.
10.4 Publiek Domein is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5 Publiek Domein zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Publiek Domein en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 12: Slotbepaling
Vragen van administratieve aard of met betrekking tot onze programma’s kunt u telefonisch, per e-mail of brief kenbaar maken. U ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, van ons een antwoord. Mocht een vraag een langere verwerkingstijd nodig hebben dan geven wij u altijd een indicatie van de benodigde tijd.