Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

Toenemende complexiteit en onvoorspelbaarheid: professionele opgave voor de interne adviseur. Het vak van intern adviseur vergt een flink aantal afwegingen: wat is mijn inhoudelijke focus of mijn procesmatige, wat is de balans tussen mijn operationele gerichtheid en mijn strategische horizon, en vooral ook: hoe beweeg ik me op het continuüm tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid, tussen eigenzinnigheid en loyaliteit?

Behalve het vermogen om dergelijke afwegingen goed te kunnen maken zijn er nog andere specifieke vaardigheden vereist. Voor een deel zijn deze van inhoudelijke aard. Voor een ander deel zijn deze vaardigheden van procesmatige aard, zoals politiek bestuurlijke sensitiviteit, gedegen vraagverkenning, samenwerkingsgerichtheid, krachtveldanalyse- en strategisch vermogen, flexibiliteit, resultaat- en vraaggerichtheid, en persoonlijke presentatie en stevigheid. Adviseren heeft dan ook het karakter van koorddansen tussen belangen, van balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid.

“Ik heb tools gekregen om zaken die zich onder en boven tafel afspelen te verbinden. Hierdoor beweeg ik makkelijker met mijn gesprekspartner mee, maar houd ik wel de sturing.” 

Unieke leergang met nadruk op:

Professioneel opdrachtnemerschap
Een adequate opdrachtuitvoering begint natuurlijk bij een professioneel opdrachtnemerschap. Daar hoort nadrukkelijk bij het onderzoeken van een mogelijk probleem achter de probleemformulering van de opdrachtgever. Dit vraagt scherpte en een geoefend arsenaal aan vraagmethodieken en het vermogen om verbinding te maken en te houden.

Krachtenveldverkenning en interventiekunde
Als adviseur heb je goed zicht nodig op het veelkleurige en bewegende krachtenveld waarin je je bevindt. In onze trajecten versterken we het analyse-, inlevings- en verplaatsingsvermogen van de deelnemers. Wie zijn de vitale actoren voor je programma, project of dossier? Wat zijn hun mogelijke belangen? Waarop kun je verbinding maken? Waarop moet je beducht zijn in het contact, wetende wat je valkuilen en dominante gedragsstijlen zijn?

Verkenning van de domeinen
Een professionele interne adviseur organiseert voor zichzelf met regelmaat een ‘zoek- en observatietocht’ langs de vier vitale domeinen: het bestuurlijke, het politieke, het maatschappelijke en het private domein. In deze domeinen zijn immers krachten, trends en ontwikkelingen te zien die van invloed kunnen zijn op de realisatie van maatschappelijke opgaven en op de visie- en strategievorming voor de overheid.

Looptijd
6 maanden

Tijdsbesteding
Intake, 2x tweedaags seminar plus 3 bijeenkomsten van een dag (14 dagdelen)

Doelgroep
Beleids- en stafadviseurs bij provincies, gemeenten en ministeries en ambtelijke professionals die met enige regelmaat een adviesrol vervullen

Organisatie

Almer Toby
(Programmaleider)

Publiek Domein - trainer in het publieke domein

De adviseurshouding
Vaardigheden alleen zijn niet voldoende. Een professionele adviseursattitude is noodzakelijk om jouw meerwaarde als adviseur tot gelding te brengen. Daarbij hoort zakelijkheid en een redelijke mate van professioneel lef. Want wat doe je als je meerdere (betere) opties ziet voor de aanpak van een vraagstuk, terwijl je opdrachtgever per se een andere aanpak wil? Hoe maak je kenbaar dat de opdrachtgever aandringt op een niet-passende oplossing bij een probleem? De grote opgave is om zowel de dienstbare relatie aan de opdrachtgever gestand te doen, als ook een gedoseerde vorm van professionele eigenzinnigheid te tonen.

“Ik zie beter wat er speelt in de werkrelaties. Ik vind gemakkelijker wegen om bij te kunnen dragen aan het verbeteren ervan, al gaat het met vallen en opstaan.” 

Voor wie

De Leergang is bestemd voor adviseurs van gemeentelijke, ministeriële en provinciale overheden.

Speciale regeling voor maatschappelijke organisaties.